Dantherm climate soloutions logo headers

6 viktige faktorer å kjenne til for å installere effektive luftbehandlingsaggregater i offentlige svømmehaller

9 min lest
Innsikt 6 ting du må kjenne til
 • Startside
 • Dantherm
 • Artikler
 • 6 viktige faktorer å kjenne til for å installere effektive luftbehandlingsaggregater i offentlige svømmehaller

Et egnet luftbehandlingsaggregat i et svømmebasseng må kunne innfri flere behov. Sikre komforten og velværet til brukere og ansatte. Bevare bygningens struktur. Holde energiforbruket på et minimum. Her skisserer vi hvilke faktorer som påvirker hvilken løsning som er riktig for dine spesifikke behov.

Hvis du har planer om å installere et luftbehandlingsaggregat eller en sammenlignbar klimakontrolløsning i svømmebassenget, eller skal skifte ut ditt eksisterende system, bør du bruke mer enn magefølelsen for å finne den løsningen som passer best for ditt miljø. Det må være en kalkulert tilnærming – en tilnærming som tar hensyn til de mange faktorene som påvirker klimaet og luftkvaliteten i svømmehaller.

Med hundrevis av installasjoner hvert år over hele Europa, forstår teamet hos Dantherm bedre enn de fleste hva du bør være oppmerksom på for å opprettholde ideell fuktighet og luftkvalitet i disse krevende miljøene.

Her fremhever vi seks viktige elementer som må vurderes ved valget av riktig luftbehandlingsløsning for dine unike behov.

1. Temperaturen og klimaet utenfor bassenget

I Europa og resten av verden er det store variasjoner i utetemperaturer og klima. Dette vil variere avhengig av tidspunkt på dagen og årstidene, samt hvor svømmebassenget er plassert. Bygninger som er omgitt av lavere utetemperaturer vil for eksempel ha vesentlig mindre vanninnhold enn i varmere, fuktige miljøer.

Dette påvirker naturligvis luftkvaliteten inne i svømmehallen. Plasseringen av anlegget og klimaet rundt vil føre til betydelige variasjoner i hallens avfuktingsbehov.

Om vinteren er for eksempel luften tørrere, noe som vil påvirke friskluftinntaket fra luftbehandlingssystemet. I vintermånedene i Skandinavia kan fuktigheten falle så lavt som til 30 % – betydelig lavere enn i andre europeiske land. Om sommeren vil for eksempel luftfuktigheten i Spania være mye høyere enn i andre områder. Dette er noe du må ta hensyn til ved valg av luftbehandlingsaggregat.

I tillegg vil lav relativ fuktighet i bassengrommet også føre til høyere fordampning og dermed høyere energiforbruk for å håndtere denne økte fuktigheten i luften.

Så selv om du ikke direkte kan påvirke temperaturen og luftfuktigheten i svømmehallen, må du vurdere dette for å finne den ideelle løsningen. Lav utetemperatur vil f.eks. være gunstig for en ventilasjonsløsning med varmepumpe.

2. Bygningens termiske overføring

For eldre, mer etablerte svømmehaller vil den termiske overføringseffekten (eller U-verdien) være dårligere enn for en moderne svømmehall. U-verdien representerer varmeoverføringshastigheten gjennom en struktur, delt på forskjellen i temperatur i denne strukturen.

Det betyr at jo lavere bygningens U-verdi er, desto mer luft må flyttes rundt i hallen for å opprettholde den nødvendige fuktigheten, temperaturen og luftkvaliteten. I motsatt fall vil det dannes kondens på de overflatene som er mest utsatte for lavere utetemperaturer, som vinduer, dører og glassflater.

Hvis du flytter for mye luft over overflaten på bassenget i forhold til U-verdien, vil dette øke fordampingen og gi deg økte energikostnader. Hvis temperaturene på glassflatene blir for høye som følge av at luften blir ledet til dem, vil dette på samme måte føre til ytterligere unødvendig energitap.

Derfor må luftbehandlingsaggregatet kontrollere luftstrømmen rundt svømmehallen på en måte som forhindrer sannsynligheten for stillestående luft, noe som raskt kan danne kondens og skape grobunn for mugg og korrosjon, men begrense fordamping for å hindre at energikostnadene øker – en vanskelig balanse å finne uten hjelp fra eksperter ...

3. Sannsynlige varmepunkter for kondens

Tenk deg en svømmehalltemperatur på ca. 30 ºC med en relativ fuktighet (RH) på ca. 55 %. Under disse forholdene vil duggpunktet ligge på ca. 21 ºC, noe som betyr at det dannes kondens ved denne temperaturen. Når du installerer Dantherm luftbehandlingsaggregatet må du derfor ta hensyn til de områdene som er mest utsatt for denne kondensen:

 • Dører som vender ut

 • Vinduer

 • Glassflater

Dette gjelder ikke bare i selve svømmehallen – hvis ventilasjonssystemet overstrømmer fra dusjområdet til bassenget, må du også være oppmerksom på risikoen for at det dannes kondens på de kalde rørene til vasker, toaletter og annet, noe som kan føre til at de korroderer over tid.

Til slutt er det viktig å ta hensyn til hvordan kondens kan påvirke friskluft- og avtrekkskanalene i luftbehandlingsaggregatet. Hvis temperaturen i det tekniske rommet er mye varmere enn utetemperaturene disse enhetene henter friskluft fra, hvis den relative luftfuktigheten ikke styres effektivt, kan varm, fuktig luft infiltrere kanalene.

Hvis dette skjer, kan kostnadene ved drift av kanalene øke, og skaden på kanalene kan kreve hyppig og kostbart vedlikehold og reparasjoner. Det er derfor viktig at undertrykket (det vil si at luften holdes i rommet i stedet for å presses ut) opprettholdes, slik at opptil 100 % RH avtrekksluft forblir i avtrekkskanalen, uten fare for at den kondenserer.

4. Luftmengde og -distribusjon

Ved å blåse luft over de utsatte overflatene i svømmehallen hindrer du at det dannes lommer med stillestående luft som kan føre til kondens. Ofte er det ikke nødvendig å installere kanaler med «tørr luft» fra aggregatet til disse punktene – de kan vanligvis håndteres ved å sirkulere luften i rommet gjennom disse områdene.

Luftbehandlingssystemet bør også være i stand til å bytte ut luftmengden i svømmehallen 4–8 ganger for å opprettholde best mulig luftkvalitet. Det vil imidlertid avhenge av størrelsen og omfanget på svømmehallen, og antall personer som bruker den til å bestemme hvor mange ganger luften skal byttes ut for å gi best mulige forhold for besøkende og ansatte.

For eksempel vil et innendørs badeanlegg der det er høyt under taket, spesielt hvis det er i dårlig stand, måtte overvåkes kontinuerlig for å unngå utvikling av termiske broer, da det kan:

 • Øke muligheten for dannelse av kondens

 • Gjøre at du bruker mer energi for å kompensere for varmetap

 • Skape en ubehagelig atmosfære for de som er i svømmehallen

En annen mulig årsak til ubehag i svømmehallen er dårlig luftkvalitet over bassengoverflaten, noe som bidrar til mindre komfort for de som oppholder seg der. For å bekjempe dette har stadig flere svømmehaller installert vifter for å holde luftfordelingshastigheten konstant langs vannoverflaten.

Men dette er risikabelt. Jo hyppigere luftskifte dette medfører for vannet, jo høyere vil fordampningen og, etter hvert, energikostnadene bli for bedriften din. Med dette i tankene bør luftbehandlingssystemet ha vifter som kan justeres på ulike tidspunkter på dagen (f.eks. i løpet av dagen når bassengene er fulle vs. om natten når bassenget er tomt) for å minimere fordamping og energiforbruk.

5. Krav og anbefalinger til friskluft

Betydningen av hvor mye friskluft som kreves i bassenget avhenger av hvilke krav du må oppfylle. Er det viktigere at driftskostnadene holdes så lave som mulig, eller at luftkvaliteten er så god som mulig? Hvordan du svarer på dette spørsmålet vil ha stor betydning for det luftbehandlingsaggregatet du anbefales.

I de fleste tilfeller bør luftkvaliteten prioriteres. Det gjør ikke bare livet bedre for brukerne av hallen, det styrker også deres oppfatning av lokalene og bidrar til at de kommer tilbake. Det hindrer også at områdene blir invadert av korrosjon og bakterier.

Hva regnes som god luftkvalitet? I Norge anbefales det for eksempel at det leveres 60 m³ frisk luft til hver bruker per time, og 5 m³ frisk luft per time per m² tørr overflate når bassenget ikke er i bruk. Andre land vil ha sine egne forventninger.

Men først når vi kan regulere ventilasjonen av friskluft i forhold til luftkvaliteten i en større skala, kan vi være sikre på hva som kreves for et tilfredsstillende inneklima. Overventilering av bassengrommet kan være en god måte å sikre at luftkvaliteten holder seg på et høyt nivå, men dette vil også øke driftsutgiftene.

Å finne et luftbehandlingsaggregat som kan opprettholde en god luftkvalitet for brukerne, samtidig som energikostnadene holdes nede, vil i stor grad avhenge av bygningens kvalitet og størrelse, så vel som geografiske plassering. Våre spesialister hos Dantherm vil kunne vurdere miljøet ditt for å finne den løsningen for dine krav.

6. Antall personer i og rundt bassenget

Hvordan påvirker personene i svømmehallen, enten de er kunder eller ansatte, installasjonen av luftbehandlingsaggregatet ditt? Ganske mye.

De ansatte har rett til friske og behagelige arbeidsforhold. I noen land er det obligatorisk for badevakter og andre som er pålagt å oppholde seg rundt bassenget i lengre tid å ha klimatiserte rom tilgjengelig for periodiske pauser. Uavhengig av disse regulerte variasjonene er det viktig at luften:

 • Aldri overskrider CO2-grenseverdiene

 • Holder forurensninger som er vanskelige å måle (f.eks. THM, trikloraminer) under kontroll

 • Unngår å overvelde folk med for fuktig eller tørr luft

Hvis luftkvaliteten ikke holdes på et tilfredsstillende nivå, kan folk føle ubehag, noe som reduserer sannsynligheten for at de vil komme tilbake. Så, selv om du prøver å kontrollere utskiftningen av friskluft i samsvar med den relative fuktigheten i bassengrommet, siden dette er den mest «energieffektive» tilnærmingen, kan det sette helsen og komforten til brukere og ansatte i fare.

Når du velger og installerer luftbehandlingssystemet, må det derfor være i stand til å sikre at hallen er i samsvar med forskriftene om kvalitet og anbefalingene fra myndighetene, basert på de som daglig oppholder seg på området. Uten dette kan du få bøter og redusert kundetilfredshet.

Din 8-trinns sjekkliste for spesifisering og utforming av luftbehandlingsaggregater

Nå har vi etablert flere av de viktigste faktorene for hva som vil være det best egnede luftbehandlingsaggregatet for svømmehallen. Her er vår 8-trinns anbefalte sjekkliste for å avgjøre hvilket system som oppfyller dine krav, leverer optimal energieffektivitet og gir brukerne den beste opplevelsen:

 1. Sørg for at varmegjenvinningsløsningene dine er bygget med komponenter som er spesielt utviklet for krevende bassengmiljøer med tilpasningsbare kontroller, og se etter den ideelle balansen mellom innkjøps-/installasjonskostnaden og de potensielle besparelsene du kan oppnå.

 2. Prioriter et moderne system med friskluftsutskifting for å håndtere den økte fordampningen som forårsakes av aktivitet i bassenget og andre områder (dusjer, vannsklier, våte gulv osv.)

 3. Vurder fordelene ved å ta inn resirkulert luft i ulike høyder i svømmehallen for maksimal dekning, og om du kan bruke avtrekkskanalene i systemet til å ventilere dusjrommet, slik at brukerne kan bli fortere tørre.

 4. Fokuser på en løsning der tilluften forsynes langs yttervegger og under vinduer for å minimere kuldebroer (dette er et mindre problem for bygninger av høy kvalitet).

 5. Inkorporer en separat vifteløsning med justerbare kontroller for å sikre at lufthastigheten er rask nok til å redusere konsentrasjonen av forurenset luft over bassengoverflaten, men som minimerer fordamping når bassenget ikke er i bruk (dvs. om natten).

 6. Luftbehandlingssystemet må skape et litt negativt trykk i svømmehallen for å unngå at fuktighet trenger inn i andre områder av bygningen.

 7. Velg et system som utnytter all energien du har til rådighet – for mange systemer som brukes i eksisterende bassenger lar den tilgjengelige energien gå til spille ved ikke å resirkulere den på en effektiv måte.

 8. Stol på erfaringen til eksperter på utforming og installasjon av disse enhetene for å hjelpe deg med å finne den ideelle løsningen basert på bygningens U-verdi, størrelse på svømmehallen og forholdene utendørs. Dette er åpent for tolkning og vanskelig å vurdere alene, så det er viktig å ha de rette ekspertene tilgjengelig.

Dantherm Group er alltid tilgjengelig for å hjelpe deg med å velge den best løsningen for ditt unike bassengmiljø. Dantherms utvalg av luftbehandlingsaggregater har vist seg å levere den ønskede luftkvaliteten og energieffektiviteten til bassengoperatørene, og konfigurere disse på den mest kostnadseffektive og fordelaktige måten i hvert enkelt tilfelle.

Hvis du ønsker en ekspertvurdering av ditt nåværende system, eller vil vite mer om våre effektive produkter, ta kontakt med teamet vårt i dag.

Relaterte produkter

Dantherm DanX XKS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate soloutions tab flip

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

DanX XKS er et svært effektivt avfuktingssystem for uteluft, med svært effektiv kryssvarmeveksler som egner seg best i frostfritt klima.

Dantherm DanX XWPS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate soloutions tab flip

Modulbasert anlegg med kryssvarmeveksler og varmepumpe

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

Dantherm DanX CF – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate soloutions tab flip

Ventilasjonsaggregater med motstrøms kryssvarmegjenvinner

DanX CF som er ideelt i inneklimaer som krever mer enn et vanlig ventilasjons-/komfortanlegg.

Dantherm DanX XWPRS – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate soloutions tab flip

For bruk i aggressive miljøer som svømmehaller, næringsmiddelindustri og mm.

DanX XWPRS kombinerer det beste fra et system med varmepumpe og et system som avfukter med uteluft. Denne kombinasjonen med varmepumpe og en særdeles effektiv kryssvarmeveksler sikrer en presis styring av luftfuktigheten og innetemperatur i svømmehallen.

Dantherm DanX – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate soloutions tab flip

Kompakte klimaanlegg for mindre svømmehaller og bassengrom

DanX XD er et svært effektivt ventilasjonssystem som bruker uteluft til å avfukte ved hjelp av en dobbel varmeveksler som leverer opptil 95 % varmegjenvinning.

Dantherm DanX – luftbehandlingsaggregater for svømmebasseng
Dantherm climate soloutions tab flip

Kompakte klimaanlegg for mindre svømmehaller og bassengrom

DanX HP kombinerer styrken i et varmepumpesystem med et system som avfukter ved hjelp av uteluft.

Relevante artikler

Rsz dantherm pool shutterstock 1033720399 web
Dantherm climate soloutions tab
Photo of Niels Nautrup
Niels Nautrup 4 min lest
Dantherm fritidssenter
Dantherm climate soloutions tab
Photo of Ian Furmidge
Ian Furmidge 3 min lest
Innsikt innhold Dan X CF
Dantherm climate soloutions tab

Møt det nyeste tilskuddet til Dantherms markedsledende utvalg av klima-/ ventilasjonsaggregater for...

Photo of Niels Nautrup
Niels Nautrup 5 min lest

Kontakt en ekspert

Trenger du hjelp til å finne riktig løsning? Vårt team med mer enn 100 klimakontrolleksperter står klare til å hjelpe deg.
Du kan også kontakte oss eller delta i diskusjonen i våre sosiale medier. Se vår LinkedIn-side.