Master Header Logo

Förbereda och underhålla portabla värmare inför vintersäsongen

6 min läsa
Insikter Master-värmare

Vad är värre än en portabel värmare som är trasig eller ineffektiv under årets kallaste månader? Här får du expertråd så att du kan förvara och ställa upp din värmare på bästa sätt inför det bittra vintervädret.

Kylig luft. Fotspår i snön. Andedräkt som ser ut som rök.

Under vintermånaderna behöver du värmesystem du kan lita på. Stigande temperaturer över hela Europa gör att höga krav ställs på tillförlitlig och jämn uppvärmning i alla miljöer – i synnerhet utomhus och i rymliga miljöer som byggarbetsplatser, fabriker, lagerlokaler och jordbruksbyggnader.

Masters kommersiella portabla värmare hjälper kunder över hela världen att hålla kylan borta, så att bekvämlighet, säkerhet och gott tillstånd kan säkerställas för människor, djur och utrustning. Men för att man ska ha tillgång till värme när det behövs är det viktigt att enheterna förvaras, kontrolleras och underhålls på rätt sätt.

Nedan beskriver vi de viktigaste stegen för att du ska kunna förbereda dina portabla värmare inför vintern, så att du slipper oväntade problem.

Varför är det viktigt att värmaren har förberetts inför vintern?

Portabla värmare används året runt, men mest under vintern. Då är temperaturerna betydligt lägre och ständig exponering för kyla, särskilt i öppna eller luftiga miljöer, kan få allvarliga följder:

 • Hälsorisker för människor och djur, t.ex. hypotermi

 • Utrustning och enheter kan frysa fast eller fungera ineffektivt

 • Människors motivation, produktivitet och koncentration minskar

Värmare motverkar alla dessa förhållanden och håller temperaturen på en behaglig nivå – men endast om de fungerar felfritt. Om du inte kontrollerar och förbereder din värmare inför vintern ökar risken för driftstopp avsevärt.

Därför är det viktigt att förbereda värmare inför vintern, visar januaritemperaturer över hela Europa – infografik

Det negativa med detta är att du måste beställa en ersättningsprodukt eller ordna med service. Det blir inte bara dyrt, utan väntetiderna under vintern är vanligtvis mycket längre – vilket gör att du, dina medarbetare och andra personer är i knipa tills en lösning har hittats.

Våra råd för förberedelse av olika typer av värmare inför vintern

Vill du undvika dessa kostsamma misstag? Här är våra bästa underhållstips för att du ska kunna förbereda de tre huvudtyperna av portabla värmare, oljeeldade, gaseldade och elektriska värmare, inför vintern.

Vad börjar man med?

Det viktigaste vid allt servicearbete, oavsett typ av enhet, är att avlägsna smuts från enhetens stomme, eftersom den annars kan försvåra diagnostiken eller hamna i känsliga områden på enheten under servicearbetet.

Om enheten har rengjorts efter föregående säsong, men inte skyddats mot damm och regn måste detta utföras nu.

Oljeeldade värmare

Oljeeldade värmare använder oljebaserade produkter, som diesel eller biobränsle, för att effektivt generera stora mängder värmeenergi.

Läs först och främst bruksanvisningen till den aktuella enheten. På så sätt får du viktig information om hur du förbereder, underhåller och använder din portabla värmare på ett säkert sätt, bland annat följande:

 • Använd aldrig oljeeldade värmare i områden där bensin, färglösningsmedel eller andra lättantändliga ångor förekommer

 • Använd dessa värmare i öppna, välventilerade utrymmen, så att frisk luft kan tillföras utifrån

 • Se till att skorstenen installeras korrekt för utsugning av röken till utomhusmiljön

 • Använd endast särskilda flexibla slangar ihop med indirekta oljeeldade värmare utformade för luftkanaler

 • Placera värmaren på en plan och jämn yta för att brandrisk ska undvikas

Det är en god idé att läsa om bruksanvisningen varje gång du använder en värmare för att säkerställa att du använder den på rätt sätt och att inget lämnas åt slumpen. Efter detta finns det andra viktiga kontroller som du bör utföra:

 • Kontrollera att strömkabeln inte är trasig eller skadad

 • Kontrollera om filtren är smutsiga (utgång, intag, bränsle osv.) och rengör eller byt ut dem vid behov – vi rekommenderar rengöring eller byte av filter minst en gång om året

 • Granska och rengör bränsletanken minst en gång om året inför vintersäsongen

 • Kontrollera att munstycket, förbränningskammaren, värmeväxlaren, elektroderna och andra komponenter inte har några tecken på skador eller slitage

Testa värmaren under sensommaren eller tidig höst. På så sätt hinner du upptäcka och utföra korrekt underhållsarbete i tid före vintern.

Checklista för förberedelse av oljeeldade värmare inför vintern för att säkerställa att de fungerar vid kalla temperaturer – infografik

Gaseldade värmare

Gaseldade värmare använder också bränsle för att generera värmeenergi, men då handlar det om gas, till exempel propan-butan-blandningar i behållare.

Återigen rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen. På så sätt får du specifika riktlinjer och viktiga råd gällande säker användning av värmaren, som till exempel:

 • Om du känner gaslukt ska du omedelbart stänga av värmaren, och gasolflaskan, dra ut stickkontakten och kontakta kundtjänst

 • Placera alltid gasolflaskan på en skyddad plats bakom enheten – värmaren får aldrig vara vänd mot gasolflaskan

 • Se till att frisk utomhusluft alltid finns tillgänglig för värmaren – god lufttillförsel säkerställs när rumsvolymen mäts i förhållande till värmekapaciteten med formeln 1 m3 för varje 100 W effekt

När du har gått igenom bruksanvisningen och vidtagit nödvändiga åtgärder ska du:

 • Kontrollera att strömkabeln inte är trasig eller skadad

 • Kontrollera om filtren är smutsiga (utgång, intag, bränsle osv.) och rengör eller byt ut dem vid behov – vi rekommenderar rengöring eller byte av filter minst en gång om året

 • Kontrollera att kopplingarna är täta med lite såpvatten – om det bildas bubblor runt en koppling tyder det på gasläckage

 • Använd gasflaskor av lämplig storlek – 30 kg-flaskor rekommenderas upp till en uppvärmningskapacitet på 33 kW, för högre värmekapacitet krävs större gasflaskor

Rätt storlek på gasflaskorna är avgörande för optimal prestanda. Vid bristfällig förgasning av bränslet kommer värmaren inte att leverera förväntad värmeeffekt. Om du behöver hjälp med att avgöra vilken storlek på gasflaskorna du ska använda, se bruksanvisningen eller tala med en expert.

Vi rekommenderar att du testar värmaren under veckorna och månaderna före vintern för att hinna identifiera och lösa eventuella problem i tid.

Läs mer om skillnaderna mellan oljeeldade och gaseldade värmare.

Checklista för förberedelse av gaseldade portabla värmare inför vintern för att säkerställa att värmarna fungerar i kalla temperaturer – infografik

Elektriska värmare

Elektriska värmare kräver ingen extra bränslekälla för att generera värmeenergi, utan behöver bara anslutas till ett eluttag.

Börja med att läsa bruksanvisningen för att få reda på riktlinjer och viktig säkerhetsinformation, som till exempel:

 • Se till att värmaren strömförsörjs från en källa som överensstämmer med de krav som anges på enhetens märkplåt

 • Använd endast en jordad matarkabel för att elstötar ska undvikas i händelse av en nödsituation.

Kontrollera sedan att din bärbara elektriska värmare fungerar som den ska genom att ansluta den till ett lämpligt eluttag. Observera följande under testet:

 • Genereras den förväntade mängden värme?

 • Värms värmeelementen upp jämnt?

 • Räcker värmen till för hela det avsedda området?

 • Luktar det bränt?

 • Är strömförsörjningskabeln skadad?

Om det luktar bränt är det viktigt att kontrollera om komponenter såsom reläer, kontaktorer, motorlindningar, kontakter och kablar behöver repareras eller bytas ut.

Vinterchecklista för portabla elvärmare – förbereda värmaren inför kalla temperaturer – Infografik

Hur ska en värmare förvaras före vintern?

Lämplig förvaring året runt är lika viktigt för portabla värmare som kontroll före användning. Om en värmare förvaras på en olämplig plats i flera månader i sträck eller förvaras utan att nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits kan detta avsevärt öka risken för att enheten inte fungerar när vintern kommer.

Portabla värmare ska i allmänhet förvaras på en torr plats som är skyddad mot regn, snö och andra externa element. Det är viktigt att säkerställa torra förhållanden eftersom hög luftfuktighet eller konstant exponering för fukt kan ha stor inverkan på värmarnas prestanda:

 • Korrosion som leder till rost på komponenter

 • Fuktskador på elektriska komponenter

 • Sedimentbildning i bränsletankar

Det är dessutom en god idé att dränera bränslet från oljevärmarna innan de förvaras under sommarmånaderna. Bränsle som får stå kvar kan leda till skador på komponenter och även utgöra en säkerhetsrisk i händelse av brand.

Bör värmarna servas och kontrolleras av fackman?

Om du upptäcker skador eller problem vid inspektionen eller testningen av din bärbara värmare är det viktigt att detta hanteras av behörig servicepersonal.

Tänk på att ingrepp på värmaren som utförs av användaren under garantiperioden kan leda till att garantin upphävs. Det är dessutom viktigt att eventuella problem hittas och löses av en utbildad tekniker, så att du inte riskerar att utföra ett ofullständigt eller oprofessionellt jobb.

Masters specialistingenjörer och supportnätverk kan vägleda dig i händelse av problem hos dina portabla värmare. Vi utför allt nödvändigt underhållsarbete och hjälper dig hitta lämpliga reservdelar.

Därför är värmare från Master förstahandsvalet världen över

Vi hoppas att du får nytta av våra tips för förberedelse, förvaring och underhåll av portabla värmare. Under årets kallaste dagar vill man att ens värmare ska fungera felfritt så att prestanda, komfort och människors hälsa kan säkerställas.

Men noggrann förberedelse är inte det enda kravet, kvalitativa produkter är också ett måste. Värmare från Master är konstruerade utifrån både våra kunders och våra serviceteknikers behov och förslag, vilket innebär att våra lösningar är väl genomtänkta rent underhållsmässigt.

Hela vårt sortiment av oljeeldade, gaseldade och elektriska värmare bygger på årtionden av exakt konstruktion och robust tillverkning för att vi ska kunna säkerställa att våra enheter genererar effektiv uppvärmning när så behövs.

Produktdemonstration för sortimentet av portabla värmare från Master– jämförelse av funktioner hos oljeeldade, gaseldade och elektriska värmare – infografik

Utöver ett brett utbud av kommersiella portabla värmare erbjuder Master även:

 • Ett brett nätverk av servicepunkter

 • Exceptionell eftermarknadsservice

 • Tre års begränsad garanti

 • Reservdelar tillgängliga i minst 10 år

För mer information om våra överlägsna värmesystem, kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Relaterade produkter

Master BV 110 – indirekta oljevärmare
Master Top Badge

Indirekta oljevärmare – högt tryck

Master indirekta oljevärmare är högeffektiva och genererar 100 % ren, torr och rökfri varmluft.

Master BLP 33ET – direkta gaseldade luftvärmare
Master Top Badge

Direkta gaseldade luftvärmare – elektroniska

Master gasvärmare ger stora mängder omedelbar värme. Våra portabla gasvärmare används bäst i välventilerade utrymmen som byggarbetsplatser, lagerlokaler eller fabriker.

Master B 9 elektriska fläktluftvärmare
Master Top Badge

Elektriska fläktluftvärmare

Helt portabla elektriska värmefläktar för tillfällig uppvärmning och nöduppvärmning.

Utvalda artiklar

Insights Master construction site
Master Bottom Badge

Discover how to choose the most appropriate heating solution for your construction project.

Photo of Grzegorz Kruk
Grzegorz Kruk 6 min läsa
Insikter Innehåll HVO 100‑bränsle
Master Bottom Badge

HVO 100‑biobränslet är här – är du redo för förändring?

Photo of Grzegorz Kruk
Grzegorz Kruk 4 min läsa
Master heaters web
Master Bottom Badge

Bli den självklara leverantören vid restaurering av byggnader och vattenskador

Photo of Monika Kokoreva
Monika Kokoreva 3 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.