Företagets sociala ansvar

CSR Header Image

UN Global Compact

Vår arbete med socialt ansvar bygger på FN:s tio Global Compact-principer om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och korruptionsbekämpning trots att vi inte formellt har skrivit på avtalet. Principerna har sitt ursprung i:

  • Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter
  • Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
  • Riodeklarationen om miljö och utveckling
  • FN:s konvention mot korruption
UN Global Compact web

Minska vårt koldioxidavtryck

Vi agerar enligt försiktighetsprincipen när det gäller miljörelaterade utmaningar i de länder där vi är verksamma. Vi vill ta vårt ansvar som företag när det gäller miljön, både internt och externt.

Alla Dantherm-koncernens produktionsanläggningar arbetar löpande för att minska sin miljöpåverkan. Det innebär bland annat miljöriktig hantering av kemikalier och avfall och att vi strävar efter att minska energiförbrukning och avfallsgenerering genom återvinning och återanvändning.

Minska vårt koldioxidavtryck – webben

Minska ditt koldioxidavtryck

Vi bidrar till allas möjlighet att ta ansvar för miljön genom innovativ produktutveckling och innovativa produktionsmetoder, och de flesta av våra produkter ser till att våra kunder kan minska miljöeffekterna från sin verksamhet.

Vi prioriterar arbetssätt som minskar miljöpåverkan från våra aktiviteter och främjar utvecklingen av miljövänlig teknik.

Minska ditt koldioxidavtryck – webben

Ansvarsfull upphandling

Vi anser att våra leverantörer också är våra partners, och vi har därför ett nära samarbete med dem för att säkerställa att de följer våra standarder för etik, miljö och hållbarhet.

Av detta skäl ber vi alla våra leverantörer att skriva under Dantherm-koncernens uppförandekod som bygger på det globala Sedex-systemet.

Inköp