Aerial Header Logo

Podstawy usuwania skutków powodzi

13 min. czyt.
Insights flooding

Ponieważ zagrożenie powodzią wzrasta, firmy zajmujące się usuwaniem skutków powodzi powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia oraz wiedzę, które umożliwią efektywną oraz kompleksową pracę. Z tego artykułu dowiesz się jak szybko i skutecznie przeprowadzić proces osuszania.

Powszechnie wiadomo jak niszczące konsekwencje może nieść powódź. Początkowe uszkodzenia i zniszczenia mogą być ogromne - jednak brak działania i pozostawienie szkód wyrządzonych przez wodę może znacznie zwiększać problemy.

Niezależnie od tego, czy są to uszkodzenia i kosztowne naprawy spowodowane przez wodę wchłoniętą przez ściany i fundamenty budynku, czy też rozwój pleśni i bakterii zagrażających zdrowiu przebywających w nim ludzi, długoterminowe konsekwencje powodzi mogą być poważne.

Weźmy na przykład Wielką Brytanię. Szacuje się, że 1 na 6 nieruchomości znajduje się na obszarach objętych poważnym zagrożeniem powodziowym, które staje się coraz powszechniejsze w całej Europie ze względu na zmiany klimatyczne. W związku z tym, niezwykle ważne jest, aby po zalaniu postępować precyzyjnie , aby ograniczyć skutki tego zdarzenia.

W tym artykule opiszemy dokładnie cztery najważniejsze etapy osuszania budynku po zalaniu aby zminimalizować uszkodzenia wyrządzone przez wodę.

Zagrożenie powodzią rośnie...

Warto podkreślić, dlaczego wiedza o sposobach efektywnego radzenia sobie ze skutkami powodzi jest teraz taka ważna — i dlaczego w przyszłości stanie się jeszcze ważniejsza.

Ze względu na skutki zmian klimatycznych prawdopodobieństwo nadmiernych opadów deszczu w ciągu roku — szczególnie latem i zimą — znacznie wzrosło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Trzymając się Wielkiej Brytanii jako wskaźnika zmian klimatycznych, badania przeprowadzone przez The Met Office wykazały, że w latach 2010-2019 lato było o 13% bardziej wilgotne, a zimy o 12% bardziej wilgotne niż w latach 1961-1990.

Widać wyraźnie, że ryzyko powodzi jest obecnie bardziej powszechne niż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat — a to rozciąga się poza Wielką Brytanię na inne obszary Europy i całego świata.

Dlatego wiedza o tym, jak najdokładniej i jak najskuteczniej radzić sobie ze szkodami spowodowanymi powodzią, jest niezwykle ważna — nie tylko po to, aby ograniczyć zagrożenie dalszymi uszkodzeniami mienia, ale także po to, aby umożliwić specjalistom od usuwania szkód po zalaniu podjęcie jak największej ilości projektów.

Zrozumienie postępu uszkodzeń spowodowanych przez wodę

Szybkość ma kluczowe znaczenie w przypadku usuwania uszkodzeń spowodowanych przez wodę, a podczas powodzi jest jeszcze ważniejsza. Nawet niewielkie uszkodzenia spowodowane przez wodę pozostawione w nieoczyszczonym obiekcie mogą się szybko zwiększyć utrudniając naprawę i zwielokrotnić koszty naprawy.

Poniżej przedstawiono, jak problemy z wodą stojącą mogą ewoluować w ciągu zaledwie kilku tygodni...

Jak widać, w stosunkowo krótkim czasie woda pozostawiona po powodzi może stać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Ponownie wskazuje to na konieczność efektywnego i kompleksowego obchodzenia się ze skutkami powodzi oraz użycia odpowiedniego sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie prawidłowo wszystkich etapów osuszenia.

Postępowanie w przypadku powodzi

W przypadku usuwania szkód spowodowanych przez wodę po zalaniu, istnieją pewne kluczowe obszary, które specjaliści w zakresie usuwania szkód spowodowanych przez wodę muszą uwzględnić:

  1. Ekstrakcja wody i odkażanie

  2. Zarządzanie jakością powietrza

  3. Kontrolowanie wilgotności

  4. Osuszanie budynku

Spełnienie wszystkich tych wymogów wymaga odpowiedniego asortymentu sprzętu — odkurzaczy mokrych, chemikaliów, osuszaczy, nagrzewnic, central wentylacyjnych, oczyszczaczy powietrza itp. — pochodzących od zaufanych dostawców, takich jak Aerial, Dantherm i Master.

1. Ekstrakcja wody i odkażanie

Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek urządzenia osuszającego należy zdezynfekować budynek, aby usunąć osad i bakterie pozostawione przez silnie zanieczyszczoną wodę. Urządzenia takie jak pompy wody, odkurzacze mokre, systemy odpylające, urządzenia do filtracji powietrza oraz wentylacja są kluczowymi elementami tej początkowej fazy.

Na tym etapie wykonawcy oceniają, które materiały można przywrócić do stanu sprzed szkody oraz które materiały należy usunąć i zutylizować w bezpieczny sposób. Nie ma sensu marnować czasu i energii na suszenie materiałów, które mają być usunięte w dalszej części procesu.

Po dokonaniu oceny zalanego obszaru poprzez pomiary wilgotności oraz upewnienie się, że wszelkie strefy trwałego wnikania wody są odcięte, należy przejść do następnych etapów osuszania, aby wyeliminować szkody w jak największym stopniu.

2. Zarządzanie jakością powietrza

Im dłużej wilgoć może przenikać do mebli i materiałów budowlanych, tym większe jest ryzyko rozwoju pleśni. W takim przypadku toksyny, bakterie i patogeny mogą szybko dostać się do atmosfery, a w ciągu kilku dni lub tygodni obszar ten staje się znaczącym zagrożeniem dla zdrowia. W przypadku powodzi, budynek od pierwszego dnia jest niemal całkowicie zanieczyszczony przez wodę.

Jak dochodzi do tego zanieczyszczenia? Na kilka różnych sposobów:

W związku z tym wentylacja i oczyszczanie powietrza mają największe znaczenie w ochronie zdrowia i dobrego samopoczucia osób znajdujących się w obiekcie. Umożliwiają to oczyszczacze z filtrami HEPA, które usuwają z atmosfery zarodniki pleśni, bakterie, brud oraz inne zanieczyszczenia. Oczyszczacze z powrotem do otoczenia wydmuchują czyste powietrze.

Rozwiązania takie jak Aerial AMH 100, Master MAS 13 i oczyszczacze powietrza Heylo zapewniają unikalne i innowacyjne rozwiązania w tej trudnej sytuacji.

Systemy osuszające, takie jak Aerial AERCUBE, kierują strumień ciepłego, suchego powietrza do niedostępnych obszarów obiektu uszkodzonego przez wodę. Umożliwia to usunięcie zanieczyszczonej wody uwięzionej w warstwach budynku takich jak ściany i podłogi, która jest następnie odpompowywana. Dzięki wbudowanym filtrom HEPA odprowadzane przez system powietrze jest całkowicie czyste. W przypadku pojawienia się nieprzyjemnych zapachów urządzenie AERCUBE można wyposażyć w filtr z węglem aktywnym.

Z czasem pozwoli to wyeliminować wszelkie zanieczyszczenia zalanego obszaru, chroniąc zdrowie mieszkańców podczas prac osuszających lub przed ich powrotem po zakończeniu prac naprawczych.

Kluczową rolę w eliminacji bakterii, wirusów oraz zanieczyszczeń które mogą się rozwijać po zadaniach odgrywają również nagrzewnice.

Narażenie większości bakterii i wirusów na działanie wysokich temperatur spowoduje ich zniszczenie, pozostawiając obszar wolny od zanieczyszczeń bez użycia chemicznych środków dezynfekujących, które mogą pozostawiać własne szkodliwe osady. Po osuszeniu ostatnim krokiem jest użycie nagrzewnic Master do dezynfekcji termicznej, aby mieć pewność, że wszystkie potencjalne źródła chorób zostały zneutralizowane, dzięki czemu obszar jest bezpieczny do zamieszkania.

3. Kontrolowanie wilgotności

Stabilizacja wilgotności w zalanym obszarze jest kolejnym ważnym elementem projektu odbudowy. Podczas oceny uszkodzeń, w tym miejscu technik zajmujący się usuwaniem szkód spowodowanych przez wodę oceni, w jaki sposób należy kontrolować wilgotność, podczas przeprowadzania procesu osuszania.

Stabilizacja środowiska polega na usunięciu wilgoci z powietrza i utrzymania wilgotności względnej poniżej progu, w którym powoduje wtórne uszkodzenie materiałów. Zwykle poniżej 60% przez cały czas. Aby to osiągnąć (w zależności od skali zalania), można wykorzystać połączoną pracę osuszaczy, nagrzewnic i systemów wentylacyjnych co przyczyni się do stworzenia optymalnego środowiska.

Po wykonaniu pierwszych czynności w celu zabezpieczenia powierzchni — usuwanie stojącej wody, usuwanie mokrych dywanów, otwieranie okien itp. — poniższe kroki przyśpieszą proces utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności dla prowadzonych prac osuszania:

  • Przewietrzyć obszar i pozostawić włączoną instalację grzewczą — pomaga to kontrolować wilgotność względną w ciągu pierwszych godzin po zdarzeniu

  • Usunąć wszelkie mokre przedmioty, których naprawa jest nieopłacalna i wilgotne zanieczyszczenia, jeśli to możliwe, ponieważ będą wymagały użycia większej ilości energii przez osuszacz.

  • Usunąć wszelkie porowate i chłonne materiały których nie da się skutecznie osuszyć

  • W przypadku nasiąkniętych wykładzin dywanowych, których nie można usunąć, na wczesnym etapie procesu należy użyć ekstraktora do wykładzin lub odkurzacza do pracy na mokro.

Duże znaczenia ma wybór odpowiedniego rozwiązania osuszającego i jego prawidłowe skonfigurowanie w celu uzyskania najlepszych wyników. Trzy ważne rzeczy, które należy wziąć pod uwagę to:

Wybór odpowiedniego osuszacza

4. Osuszanie budynku

Maksymalizacja wydajności podczas suszenia budynku po zalaniu uzależniona jest od efektywnego połączenia osuszaczy, nagrzewnic i wentylatorów. Chociaż osuszacze wychwytują wodę z zalanego obszaru, przenośne nagrzewnice i wentylatory mają ogromny wpływ na to, jak szybko i kompleksowo można to osiągnąć.

Osuszacz kondensacyjny jest zazwyczaj najbardziej energooszczędnym sposobem usuwania nadmiaru wilgoci w zalanym budynku. Gdy wilgotność względna spadnie do odpowiedniego poziomu, utajona energia pary wodnej w powietrzu jest przekształcana w ciepło jawne — jest to wyprowadzane z powrotem do atmosfery, co przyspiesza proces suszenia.

Przenośne osuszacze Aerial zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie radzić sobie ze szkodliwymi warunkami występującymi po zalaniach i zapewnić wydajne osuszanie.

Nagrzewnice mogą znacznie przyspieszyć proces suszenia, przekształcając wilgoć uwięzioną w ścianach, dywanach, podłogach i innych elementach wyposażenia w parę wodną. Para wodna następnie jest usuwana z pomieszczenia przez osuszacz, dzięki czemu cały proces jest szybszy i bardziej energooszczędny.

Wentylatory o dużej wydajności mogą być również bardzo pomocne, ponieważ zapewniają cyrkulację powietrza w pomieszczeniu i powodują szybsze odparowanie wody. Dzięki temu osuszacze mogą wychwytywać wilgoć z powietrza, znacznie skracając czas schnięcia i zmniejszając ilość uszkodzeń spowodowanych przez stojącą wodę.

Gdy obszar wydaje się suchy, nie należy polegać wyłącznie na dotyku — jeśli woda dostała się do głębszych warstw budynku, pleśń i bakterie mogą się nadal rozwijać i powodować trwałe uszkodzenia.

Skorzystaj z szerokiej gamy profesjonalnych urządzeń do pomiaru wilgotności, aby sprawdzić, czy materiały budowlane rzeczywiście wyschły, nie pozostawiając ryzyka, że woda pod powierzchnią nawiedzi obszar.

Więcej informacji na temat suszenia ciśnieniowego — alternatywy dla tradycyjnych technik osuszania budynków można znaleźć w naszym artykule na temat tej metody.

Odkryj właściwy sposób usuwania uszkodzeń spowodowanych zalaniem za pomocą produktów Aerial

Efekty zalania mogą się ujawnić długo po powodzi. Niewykryte uszkodzenia wywołane przez wodę mogą mieć katastrofalny wpływ na budynki i mieszkańców. Dlatego praca zespołów zajmujących się usuwaniem szkód spowodowanych przez wodę jest niezbędna.

Mamy nadzieję, że daliśmy jasne wyobrażenie o tym, co trzeba wykonać, aby w pełni usunąć skutki powodzi — minimalizując długoterminowe konsekwencje wpływające na budynek i jego mieszkańców oraz maksymalizując wydajność i efektywność procesu osuszania.

Oczywiście ta szybkość i efektywność nie są osiągalne bez odpowiednich narzędzi do danego zadania. Mobilne osuszacze i systemy wymiany powietrza Aerial pomogły profesjonalistom w całej Europie w osiąganiu wysokiej jakości wyników dla ich klientów po zalaniu.

Co więcej, nasza oferta osuszaczy do usuwania szkód spowodowanych przez wodę, w tym osuszaczy ciśnieniowych i ukierunkowanych rozwiązań do osuszania cieplnego, jest szczególnie skuteczna w usuwaniu szkód spowodowanych przez wodę w wielowarstwowych konstrukcjach budynków.

Skontaktuj się z nami już dziś, wypełniając poniższy formularz, aby dowiedzieć się więcej o naszych wiodących na rynku rozwiązaniach.

Produkty powiązane

System AERCUBE® – technologia osuszania
Aerial Top Badge

Modułowy system osuszania

Energooszczędny i elastyczny system przeznaczony do osuszania budynków oraz usuwania szkód wodnych.

Aerial AD 740 – osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Trwałe i wytrzymałe osuszacze kondensacyjne do wielu zastosowań.

Aerial AD 560 - osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Uniwersalne, niezawodne i energooszczędne osuszacze kondensacyjne do różnych zastosowań.

Aerial AD 40 - osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Jest lekki i kompaktowy, osuszacz AD 40 wyposażony jest w składany uchwyt oraz pasy mocujące, które można przymocować do boków.

Aerial HF 2 – Filtr HEPA
Aerial Top Badge

Filtr HEPA

System filtrów HEPA HF 2 do wydajnego oczyszczania powietrza w gotowej do podłączenia obudowie AERCUBE® działa w połączeniu z obudową akustyczną.

Aerial AD 680 - osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Te osuszacze, popularne w firmach zajmujących się osuszaniem i wynajmem sprzętu budowlanego, można stosować do wszystkich projektów renowacyjnych.

Aerial SD 2 – tłumik
Aerial Top Badge

Tłumik dźwięku

SD 2 jest jednocześnie tłumikiem akustycznym i filtrem zapachowym.

Aerial AD 520 - osuszacz kondensacyjny
Aerial Top Badge

Osuszacz kondensacyjny

Osuszacze kondensacyjne o małej wydajności do usuwania szkód spowodowanych przez wodę i osuszania budynków.

Istotne artykuły

Rsz shutterstock 365991299 web
Aerial Bottom Badge
Photo of Alan James
Alan James 6 min. czyt.
Aerial air cleaning web
Aerial Bottom Badge
Photo of Alan James
Alan James 4 min. czyt.
Rsz shutterstock 169706381
Aerial Bottom Badge

Porady ekspertów dotyczące kolejnego projektu

Photo of Alan James
Alan James 5 min. czyt.

Skontaktuj się z ekspertem

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania? Nasz zespół składa się z ponad 100 ekspertów w dziedzinie kontroli klimatu.
Możesz również skontaktować się z nami lub dołączyć do dyskusji w mediach społecznościowych. Odwiedź naszą stronę LinkedIn.