Aerial Header Logo

Grunderna för att hantera en översvämning

13 min läsa
Insights flooding

Eftersom hotet om översvämningar fortsätter att öka och nu kan inträffa året runt, är det avgörande att teamen som arbetar med restaurering av vattenskador har tillgång till de verktyg och den kunskap som krävs för att hantera dessa händelser så effektivt och heltäckande som möjligt. Läs mer om hur detta går till i den här praktiska guiden.

Det är ingen hemlighet hur förödande följderna av en översvämning kan bli för individer, familjer, företag med mera. Den initiala skadan och förstörelsen kan utan tvekan vara enorm – men påföljande vattenskador kan eskalera problemen betydligt om de inte hanteras korrekt.

Oavsett om det är stillastående vatten i vägghåligheter och grunder i en fastighet som så småningom leder till ytterligare skador och kostsamma reparationer, eller hotet om att mögel och bakterier sprids och äventyrar hälsan hos de som bor eller arbetar där, kan de långsiktiga konsekvenserna av en översvämning bli betydande.

Ta Storbritannien till exempel. Uppskattningsvis är en sjättedel av alla fastigheter belägna i områden som bedöms löpa stor risk för översvämning, en händelse som blir allt vanligare i Europa på grund av klimatförändringarna. Följaktligen är det avgörande att efterdyningarna av en översvämning hanteras så noggrant som möjligt för att begränsa effekterna av dessa förfärliga händelser.

Den här artikeln beskriver hur detta kan uppnås och hur fyra centrala områden för att återställa en fastighet efter en översvämning bör hanteras för att förhindra att konsekvenserna ökar med tiden.

Hotet om översvämning växer ...

Innan dess är det bra att understryka exakt varför det är så viktigt att veta hur man hanterar en översvämning på ett effektivt sätt just nu – och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

På grund av klimatförändringarnas effekter har sannolikheten för kraftiga regnmängder under hela året – särskilt under sommaren och vintern – ökat markant under de senaste decennierna.

Om vi håller oss kvar i Storbritannien och utgår från dem som en indikator på förändringarna visar forskning utförd av Met Office att somrarna 2010–2019 var 13 % våtare och vintrarna 12 % våtare än de var mellan 1961–1990.

Detta ger en tydlig bild av att risken för översvämning är större nu än under de senaste decennierna – och detta gäller inte bara Storbritannien utan även andra delar av Europa och världen.

Därför är det oerhört viktigt att veta hur man hanterar konsekvenserna av dessa händelser så grundligt och effektivt som möjligt – inte bara för att begränsa hotet om följdskador på en egendom, utan för att göra det möjligt för yrkesverksamma inom restaurering av vattenskador att ta sig an så många projekt som möjligt.

Förstå vattenskadornas inverkan över tid

Snabbhet är avgörande när det gäller att hantera efterdyningarna av en vattenskada, och i händelse av en översvämning är det ännu viktigare. Även i bästa fall kan vattenskador i en fastighet som inte åtgärdas omgående snabbt bli omöjliga att hantera, vilket gör reparationsarbetet svårare och får kostnaderna att rusa i höjden.

Här är en skildring av hur problemen med stillastående vatten kan utvecklas på bara några veckor ...

Som du ser kan vattnet efter en översvämning på relativt kort tid förvandlas från ett oönskat besvär till en allvarlig hälsorisk. Detta illustrerar återigen behovet av att hanteringen av efterdyningarna är effektiv och heltäckande och vikten av att rätt utrustning används för att hantera alla aspekter av ett restaureringsprojekt.

Hantera en översvämning

När man hanterar vattenskador som blir följden av en översvämning finns det några viktiga områden som experter på restaurering av vattenskador måste ta itu med:

  1. Extrahering av vatten och sanering

  2. Hantera luftkvaliteten

  3. Kontrollera luftfuktigheten

  4. Torkning av byggnaden

För att uppfylla alla dessa krav krävs rätt utrustning – våtdammsugare, kemikalier, avfuktare, värmare, ventilationsaggregat, luftrenare etc. – som kommer från betrodda leverantörer som Aerial, Dantherm och Master.

1 – Extrahering av vatten och sanering

Innan torkutrustning installeras måste byggnaden saneras för att ta hand om eventuella sediment och bakterier som lämnats kvar av det kraftigt förorenade översvämningsvattnet. Utrustning som vattenpumpar, våtdammsugare, inneslutningssystem, luftfiltreringsenheter och ventilation är alla viktiga element i denna inledande inneslutnings- och stabiliseringsfas.

Det är i detta skede som entreprenörerna bedömer vilka material som kan återställas till samma skick som tidigare och vilka material som behöver avlägsnas och kasseras på ett säkert sätt. Det är inte särskilt effektivt att slösa tid och energi på att försöka torka material som är tänkta att tas bort senare i processen.

Efter att ha bedömt det påverkade området genom fuktmätning och kartläggning, och säkerställt att alla områden med kvarvarande vattenintrång är stängda, måste följande tre viktiga steg följas för att eliminera så mycket som möjligt av skadorna.

2 – Hantera luftkvaliteten

Ju längre tid fukten får på sig att tränga in i möbler och byggmaterial, desto större blir risken för mögelspridning. När detta sker kan gifter, bakterier och patogener snart komma ut i atmosfären och på några dagar eller veckor blir området en betydande hälsorisk. Efter en översvämning är fastigheten nästan säkert kraftigt förorenad av översvämningsvattnet redan från början.

Hur uppstår denna förorening? På flera olika sätt:

Ventilation och rening av luften är därför av högsta prioritet för att skydda hälsan och välbefinnandet hos de som vistas i fastigheten. HEPA-filter är nyckeln till detta – dessa fångar upp mögelsporer, bakterier, smuts och andra föroreningar som finns i atmosfären i ett system, vilket innebär att endast ren luft släpps ut igen.

Lösningar som luftrenarna Aerial AMH 100, Master MAS 13 och Heylo erbjuder alla unika och innovativa lösningar på denna utmanande situation.

Torksystem som Aerial AERCUBE styr varma och torra luftflöden till oåtkomliga områden i en vattenskadad fastighet. Detta gör det möjligt att målinriktat fånga upp dolt, kontaminerat vatten som fångats upp i byggnadens olika skikt. Tack vare de inbyggda HEPA-filtren säkerställer detta att torr friskluft släpps ut av systemet. Om dålig lukt utgör ett problem kan AERCUBE utrustas med ett aktivt kolfilter för att avlägsna luftburna flyktiga organiska ämnen.

Med tiden kommer detta att eliminera eventuella föroreningar i det översvämmade utrymmet och skydda hälsan hos de människor och husdjur som antingen bor i fastigheten under torkningen eller när de återvänder efter restaureringen.

Värmare kan också spela en viktig roll när det gäller att eliminera bakterier, virus och föroreningar som kan skada atmosfären i ett översvämmat utrymme.

De flesta bakterier och virus går att döda genom att exponera dem för hög värme under en viss tid. Området blir då fritt från föroreningar utan att man använt kemiska desinfektionsmedel, som också kan lämna skadliga rester efter sig. När området har torkats är det dags att förbereda Master-värmarna för att säkerställa att alla potentiella sjukdomskällor är neutraliserade så att området blir säkert att vistas i.

3 – Kontrollera luftfuktigheten

Stabilisering av luftfuktigheten i det översvämmade området är en annan viktig komponent i ett framgångsrikt restaureringsprojekt. Under bedömningen av skadan bedömer entreprenören som ska hantera vattenskadan att avgöra hur miljön behöver hanteras medan överskottsvattnet från översvämningen avlägsnas.

Stabilisering av miljön är beroende av att avlägsna fukt från luften och hålla den relativa luftfuktigheten (RH) under tröskelvärdet där fukten vållar följdskador på strukturen och innehållet – vanligtvis med sikte på en nivå som konstant ligger under 60 % relativ luftfuktighet. För att uppnå detta (beroende på storleken på det översvämmade utrymmet) bidrar en kombination av avfuktare, värmare och ventilationssystem till att skapa en optimal miljö.

Efter att ha vidtagit omedelbara åtgärder för att stabilisera området – avlägsna stillastående vatten, ta bort våta mattor, öppna fönster osv. – ser efterföljande steg till att ge avfuktarna den bästa utgångspunkten för att upprätthålla en lämplig fuktighetsnivå för den aktuella uppgiften:

  • Ventilera området och låta eventuella värmesystem vara påslagna – detta hjälper till att kontrollera den relativa luftfuktigheten under de första timmarna efter händelsen

  • Avlägsna vid behov våta föremål som inte är ekonomiskt rimliga att reparera och mättat vattenskräp från platsen, eftersom de kräver mer energi från avfuktaren

  • Avlägsna porösa eller absorberande material som inte kan återställas på ett framgångsrikt eller kostnadseffektivt sätt

  • Använd en mattextraktor eller våt-/torrdammsugare tidigt i processen på vattenmättade mattor som inte går att ta bort

Sedan handlar det om att välja rätt avfuktningslösning och konfigurera den på rätt sätt för bästa resultat. Här är tre viktiga saker att tänka på:

4 – Torkning av byggnader

För att maximera effektiviteten och fullständigheten i torkningen av en fastighet efter översvämningsskador krävs återigen en effektiv kombination av avfuktare, värmare och ventilation. Avfuktarna fångar upp vattnet från det översvämmade området, men det är portabla värmare och fläktar som kan göra en enorm skillnad i hur snabbt och fullständigt detta göras.

En kondensavfuktare (eller kylavfuktare) är vanligtvis det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en översvämmad fastighet. När detta reducerar den relativa luftfuktigheten till en lämplig nivå omvandlas vattenångans latenta energi i luften till kännbar värme. Denna förs tillbaka till atmosfären, vilket bidrar till att påskynda torkningsprocessen.

Aerials mobila avfuktare är konstruerade för att hantera översvämningsskadade miljöer och skapa idealiska förhållanden för effektiv restaurering.

I synnerhet värmeaggregat kan påskynda torkningsprocessen avsevärt genom att omvandla fukt som fångats upp i väggar, mattor, golv och annan inredning till vattenånga. När ångan hamnar in i atmosfären kan avfuktarna bearbeta den, vilket gör hela processen snabbare och mer energieffektiv.

Kraftiga fläktar kan också vara till fördel här när de cirkulerar luften i rummet och får stillastående vatten att avdunsta snabbare än det annars skulle göra. Även detta gör att avfuktarna kan fånga upp fukten från luften, vilket märkbart förkortar torktiderna och minskar de skador som stillastående vatten kan orsaka i det aktuella området.

Till sist kan man inte förlita sig på känseln för att avgöra om ett område är torrt. Även om det kan kännas torrt på ytan kan det, om vatten har trängt in i de djupare lagren i byggnaden, fortsätta att vara en grogrund för mögel och bakterier och så småningom orsaka omfattande skador.

Använd därför olika professionella fuktmätningsutrustningar för att kontrollera att materialen är tillräckligt torra, vilket eliminerar risken för att dolt vatten under ytan återkommer och ställer till med ytterligare besvär.

Om du vill veta mer om trycktorkning ett kraftfullt alternativ till traditionella torktekniker kan du läsa vår djuplodande artikel om denna metod.

Se hur du kan bekämpa översvämningsskador med Aerial

Konsekvenserna av en översvämning sträcker sig långt bortom den initiala händelsen. Vattenskador som inte åtgärdas kan ha en förödande inverkan på byggnader och de boende om de tillåts utvecklas okontrollerat. Därför är arbetet med att återställa vattenskador en absolut nödvändighet efter en översvämning.

Vi hoppas att detta har gett dig en klar bild av vad som behöver göras för att hantera följderna av en översvämning – minimera de långsiktiga återverkningar som en fastighet och de som bor i den upplever, och maximera processens effektivitet och grundlighet.

Naturligtvis går det inte att uppnå denna snabbhet och effektivitet utan att ha rätt verktyg för jobbet. Aerials mobila avfuktare och luftväxlingssystem har hjälpt yrkesfolk i hela Europa att leverera kvalitetsresultat till sina kunder efter en översvämning.

Dessutom är vårt sortiment av avfuktare för restaurering av vattenskador, inklusive trycktorkning och målriktad värmetorkning, särskilt effektiva när det gäller att torka ut vattenskador som finns i flerskiktsbyggnader.

Kontakta oss idag genom att fylla i formuläret nedan för att lära dig mer om våra marknadsledande lösningar.

Relaterade produkter

AERCUBE® system – torkningsteknik
Aerial Top Badge

Torkningsteknik

Energieffektivt och flexibelt avfuktningssystem inom riktade projekt för torkning av byggnader och sanering av vattenskador.

Aerial AD 740 - kondensavfuktare
Aerial Top Badge

Kondensavfuktare

Slitstarka och robusta kondensavfuktare som kan användas på flera olika sätt.

Aerial AD 560 - kondensavfuktare
Aerial Top Badge

Kondensavfuktare

Ändamålsenliga, tillförlitliga och energibesparande kondensavfuktare som kan användas på en mängd olika sätt.

Aerial AD 40
Aerial Top Badge

Kondensavfuktare

Den är så lätt och kompakt att den enkelt kan bäras som en resväska. Avfuktaren AD 40 levereras med ett hopfällbart handtag och surrningsband kan fästas på sidorna.

Aerial HF 2 – HEPA-filter
Aerial Top Badge

HEPA-filter

HEPA-filtersystemet HF 2 för effektiv luftrening i det anslutningsförberedda AERCUBE®-höljet används tillsammans med en ljudlåda.

Aerial AD 680 - kondensavfuktare
Aerial Top Badge

Kondensavfuktare

Dessa avfuktare är populära bland byggtorknings- och uthyrningsföretag och kan användas för alla renoveringsprojekt.

Aerial SD 2 – ljuddämpare
Aerial Top Badge

Ljuddämpare

SD 2 är både en ljuddämpare och ett luktfilter.

Aerial AD 520 - kondensavfuktare
Aerial Top Badge

Kondensavfuktare

Kondensavfuktare med mindre kapacitet för restaurering av vattenskador och torkning av byggnader.

Utvalda artiklar

Rsz shutterstock 365991299 web
Aerial Bottom Badge
Photo of Alan James
Alan James 6 min läsa
Aerial air cleaning web
Aerial Bottom Badge
Photo of Alan James
Alan James 4 min läsa
Rsz shutterstock 169706381
Aerial Bottom Badge

Expertrådgivning för ditt nästa projekt

Photo of Alan James
Alan James 5 min läsa

Kontakta en expert

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning? Vårt team med över 100 experter på klimatstyrning kan hjälpa till.
Du kan också kontakta oss eller delta i diskussionen på våra sociala medier. Ta en titt på vår LinkedIn-sida.